«Այս ինք էր ախշադաւոր»

Տապանաքար, 1857 թ., Ղայբալուշեն, Արցախ, ընդհուպ սահմանին:

«Այս է տապան լուսահոգի/ Համփարցումի Անդրեասեան/ Թ[իւ]նեանի: Ի 1857 ամի/: Այս ինք/ էր ախ/շադաւոր»:

Վերին աջ անկյունի պատկերաքանդակը ներկայացնում է Համբարձումին՝ վար անելիս:

«Այս ինք էր ախշադաւոր»