Մանրամասներ․ երկու խաչքար՝ մի ընտանիքի պատմություն։ Հանդաբերդի վանք, Քարվաճառ։

Երկու խաչքար՝ մի ընտանիքի պատմություն։ Աբասը, Թեիկը և նրանց աստղանշան որդին։

Հանդաբերդի վանք, Քարվաճառ։

Խաչքարերը հոշոտվել են ադրբեջանցիների կողմից՝ անցած դարի 80-ական թվականներին։

Արձանագրությունները.

ա. «Ես Աբաս/ որդի Ն/անա/.. [եւ]…ունայ կանգնեցի զխ/աչս հոգոյ իմոյ/. [որ]ք երկիրպա/[գ]անայք` յաղաւ/թս յիշեցէք»։

բ. «[Ե]ս՝ Աբա[ս]/ կանգն[եցի զ]/խաչս ամո[ւ]/ս]ին իմոյ Թէ/իկայ։ Որք երկի/րպագանայ/ք՝ յաղաւթ/ս յիշեցեք։/ Թվին/ ։ՈԽԳ։ (1194 թ.)»։