Հայրապետը, Սմպատն ու Մարգարեն

Հայրապետը, Սմպատն ու Մարգարեն:

Այս անձնանունների հայկական ծագումն անկասկած է, իսկ Հայրապետն ու Մարգարեն միայն հայերեն են հասկանալի: 

Մեր ինքնությունը` քանի դեռ կանք:

Խաչքար, 1221 թ., Վաճառ, Արցախ:

 

Արձանագրությունը.

«Ի թվ. :[Ո]Հ: Ես Հայրապետ անա[/րժ]ան ծառայ Ա[ստուծո]յ կանգնեցի /խաչս զաւակաց իմոց Սմպատ/այ եւ Մարգարեի: Յիշեցէք յաղաւթ[ս]»: