Հին կամուրջ, Ավետարանոց

«Յիշ[ատակ] է այս կարմու[ն]ճս/ մահտեսի Արան/ին, թվ. :ՌՃԺԲ: (1663)»:

(մանրամասն տե՛ս Կարապետյան Ս., Արցախի կամուրջները, Եր., 2009, էջ 68-69):