Մանրամասներ․ «Անուանի խաչգործ» Մխիթարի խաչքարը, 1240 թ., Թարթառի հովիտ, Արցախ:

Արձանագրությունը. «Կամաւն Աստուծոյ, ես/՝ Մխիթար Փուրկարդա/ որդի՝ անուանի խա/չգործ՝ կանգնեցի զ/ս[ուր]բ Գրիգորս ի բարեխաւ/սութի[ւն] հոգոյ իմո/: Որք ընթեռնոյք՝ մի/ բերանով ասացէք/. Ք[րիստո]ս Ա[ստուա]ծ, ողորմի Մխ/իթարայ եւ իւր ծն/ողացն. Ամէն/ :ՈՁԹ: (1240) էր թիւն»: