Մանրամասներ․ Թարթառի հովիտ, Արցախ։

Փշրանքներ։

Թարթառի հովիտ, Արցախ։

«[Թվ] :ՈՀԳ: (1224)/ Ես Գագ/իկ նորո/գեցի զ[սուր]բ/ եկեղեց/իս եւ կանգնեցի/ զխաչս ի/ բարէխա/ւսութի[ւն] հ/ոգւոյ իմ/ոյ: Որք երկ/րպագէք/ յաղա[ւթս/ յիշեցէք]»: