Մանրամասներ․ խաչքար, 1212 թ., Զարդախաչ, Արցախ։

Վերջին, տարտարոս և շփոթ ժամանակներ. այդպես մի անգամ չէ, որ եղել է, և բացառություն չեն և մեր օրերը․
«Յամի ։ՈԿԱ։ (1212 թ.) թվակա/[ն]իս՝ յանցման եւ վերջին ժ/ամանակիս, ի տարտարոս եւ ի շփ/ոթ ամիս, յամի յորում ելաւ ազ/գն Շանթայ...»։