Մանրամասներ․ Ղազար կազմողի խաչքարը: Ամարասի վանք, Արցախ:

Խաչքար սուրբ Աստվածածին, Ղազար կազմող, 1091 թ., Ամարասի վանք, Արցախ:

Արձանագրությունը.

«Ս[ուր]բ Ա[ստուա]ծ/ած/ին: Ի թվականիս Հաոց :ՇԽ: էր: Ես Աբրէհամ երէց կանգ/նեցի. զիս յաղաւթս յիշել ի Տ[է]ր:/ Ես Ղազար կազմեցի. զիս յիշեցէք ի Քս ի Տր/»: