Մանրամասներ․ մայրական գորովանք: Մայրը և ռազմիկ որդին։ Կոշիկ անապատ, Արցախ:

Խաչքարային պատկերաքանդակ, 1194 թվական, Կոշիկ անապատ, Արցախ:

Արձանագրությունը. «Թի[ւ] ։Ո/ԽԳ։ (1194 թ.)/, ես Վաս/ակ որ/դի Աբըլհ/եջի կան/գնեցի զխաչս/ ի վերայ/ տ[ապ]անի ե/ղբաւր իմո/ Հասան/այ։ Խուշու/ն՝ մ/այր/ Հա/սա/նա/յ։ Ա[ստուա]ծ/ ո/ղորմի/ գործո/ղին»։