Մանրամասներ․ մի ռազմիկի պատմություն: Առաջաձոր, Խաչեն, Արցախ:

Խաչքար, 1257 թ., Առաջաձոր, Խաչեն, Արցախ:

«Թվ :ՉԶ: իշխանութ[եամբն] Ջալալ/ին, պատրոնութ[եամ]բն Հասանայ/, ես՝ Սահլուն գնացել եմ ի Մուլո/ւդն ու գնացել եմ ի Սոնեթ ու գն/ացել եմ ի Կասարիայ ու :Բ: հետի/ ի առազմ եմ մտել ու խաղաղութ[եամբ]/ ի դուս եկել: Կանգնեցի խաչս ինձ և ա/մուս[ն]ոյ իմո. յաղաւթս յիշէք...»:

Մուլուդը Հյուսիսային Իրանի անմատչելի լեռներում տեղադրված իսմայիլիտ աղանդավորների երկիրն էր՝ Ալամութ կենտրոնով, Կեսարիան և Սվանեթը պարզ են: