Մանրամասներ. մեր ազգի և ծնողների հիշատակի համար:

Բռիեղցի վանք, ներքևի եկեղեցի, ճարտարապետ Շահենի արձանագրությունները, 13-րդ դարի կեսեր, Հացի, Մարտունու շրջան, Արցախ:

  1. «…շինեցաք զեկեղեցիս բազում/ աշխատ[ութեամբ]. յեպիսկոպոսութե[ամբ] տ[է]ր Յոհանիսի եւ տ[է]ր/ Ներսիսի, յիշատակ հոգոց ազգաց եւ ծնողաց մերոց...»:
  2. «զՇահեն` վ/արդապետ/ եկեղեցոյս, յի/շեցէք ի Տ[է]ր»: