Սկզբնաղբյուրներ

  1. Դիվան հայ վիմագրության, պրակ 5, Արցախ, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ․, Երևան, 1982։ http://serials.flib.sci.am/openreader/vimagrutyun_5/book/content.html
  2. Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմութիւն Հայոց, Երևան, 1961:
  3. Մակար Բարխուտարեանց, Արցախ, Բագու, 1895։
  4. Մովսես Թաղիադյան, Ճանապարհորդութիւն ի Հայս, Կալկաթա, 1847։
  5. Մովսես Կաղանկատվացի, Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի, Երևան, 1983:
  6. Ջալալեանց, Ճանապարհորդութիւն ի մեծն Հայաստան, մաս Ա, 1842։
  7. Ջալալեանց, Ճանապարհորդութիւն ի մեծն Հայաստան, մաս Բ, 1858։

 

Հետազոտություններ

  1. Կարապետյան Ս․, Արցախի կամուրջները, Երևան, 2009։ Հղումը՝ http://www.raa-am.org/raa/public/publish.php?clear=1&mid=5&more=1&cont=33&obid=109
  2. Կարապետյան Ս․, Հայ մշակույթի հուշարձանները Խորհրդային Ադրբեջանին բռնակցված շրջաններում, RAA գիտական ուսումնասիրություններ, գիրք 3 (1), Երևան, 1999։ http://www.raa-am.com/raa/public/publish.php?clear=1&mid=5&more=1&cont=33&obid=65
  3. Կարապետյան Ս․, Հայաստանի Պատմություն, հատոր Դ (Մռավականք), Երևան, 2018։ http://www.raa-am.org/raa/public/publish.php?clear=1&mid=5&more=1&cont=77&obid=592
  4. Հասրաթյան Մ․, Հայկական ճարտարապետության Արցախի դպրոցը, Երևան, 1992։
  5. Հարությունյան Վ., Հայկական ճարտարապետության պատմություն, «Լույս» պետական հրատ․, Երևան, 1992։
  6. Ղուլյան Ա․, Արցախի և Սյունիքի մելիքական ապարանքները, Երևան 2001։ http://www.raa-am.com/raa/public/publish.php?clear=1&mid=5&more=1&cont=33&obid=64
  7. Մկրտչյան Շ․, Լեռնային Ղարաբաղի պատմա-ճարտարապետական հուշարձանները, Երևան, 1980։ https://artsakhlib.am/2018/06/16/%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%B2%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%B2%D5%AB-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%A1-%D5%B3%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1/
  8. Պետրոսյան Հ., Խաչքար. Ծագումը, գործառույթը, պատկերագրությունը, իմաստաբանությունը, Երևան, 2008:
  9. Ուլուբաբյան Բ․, Խաչենի իշխանությունը 10-16-րդ դարերում, Երևան, 1975։
  10. Карапетян С., Памятники армянской культуры в зоне Нагорного Карабаха, Ереван, 2000. http://www.raa-am.org/raa/pdf_files/194.pdf
  11. Мкртчян Ш., Давтян Щ., Шуши, Город трагической судьбы, Амарас, Ереван, 1997.
  12. Мкртчян Ш., Историко-архитектурные памятники Нагорного Карабаха (второе издание), Парберакан, Ереван, 1989.
  13. Саркисян М., Из истории градостроительства Шуши, Армянский Центр стратегических и национальных исследований, Ереван, 1996.
  14. Karapetian S., Armenian cultural monuments in the region of
    Karabakh, RAA scientific research series book 3, Yerevan, 2001. http://www.raa-am.org/raa/pdf_files/136.pdf
  15. Karapetian S., Northern Artsakh, RAA scientific research series book 6, Yerevan, 2007. http://www.raa-am.org/raa/pdf_files/137.pdf
  16. Karapetian S., The Bridges of Artsakh, Yerevan, 2009. http://www.raa-am.org/raa/pdf_files/132.pdf