Մեսիս վանքը

Տեղադրությունը

Վանքը գտնվում է Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանում՝ Հաթերք գյուղից մոտ 8 կմ հյուսիս-արևելք, Թրղի գետի աջ կողմով ձգվող անտառապատ լեռնաշղթայի բարձրադիր մասում (Կարապետյան 1986, 86):

Պատմական ակնարկ

Վանքի մասին ստույգ տեղեկությունները բացակայում են։ Վանքի պատերին և տարածքում կան մի շարք արձանագրություններ, սակայն, դրանց թերի պահպանված լինելու պատճառով՝ տեղեկատվությունն ամբողջական չէ: Հստակ չի ստուգաբանվում նաև վանքի անվանումը: Մակար Բարխուդարյանցը հիշատակում է վանքը Մասիս կամ Մսիս անվամբ, ինչը ժողովրդական անվանումն է (Բարխուտարեանց 1895, 202): Հաթերքցիներն այն կոչում են Մեսիս:

Ճարտարապետա-հորինվածքային նկարագրություն

Հուշարձանախումբը կազմված է եկեղեցուց, գավթից, երկհարկ մատուռից, ինչպես նաև պարսպապատերից, որոնց կից պահպանվել են սենյակների ավերակներ (նկ. 1):  Համալիրի պատերի մեջ տեսանելի են որպես շինաքար օգտագործված վաղ խաչքարեր և խաչաքանդակ սալեր. երևույթ, որ հատկապես տարածված էր 13-րդ դարում։

Նկ. 1 Վանքի ընդհանուր հատակագիծը, Կարապետյան Ս., Հաթերքի պատմաճարտարապետական հուշարձանները Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, N 5, էջ 87:

Եկեղեցին միանավ թաղածածկ շինություն է, ունի երկու մուտք՝ արևմուտքից, որ բացվում է գավթի մեջ և հյուսիսից, որ բացվում է դեպի մատուռը (նկ. 2): Եկեղեցու խորանը կտրվածքում թեթևակի կորություն ունի, ավանդատներ չունի (նկ. 3): Միակ լուսամուտը արևելյան ճակատին է (նկ. 4): Եկեղեցին ամբողջությամբ կառուցված է անտաշ ու կոպտատաշ քարերով, կրաշաղախով (նկ. 5): Համալիրի կառուցման ամենահավանական ժամանակը 12-13-րդ դարերն են։

Նկ. 3 Եկեղեցու ներքին տեսքը, լուս. Հ. Պետրոսյանի։

Ներսից եղել է ծեփված՝ հետքերը երևում են ավագ խորանի հատվածում: Արևմտյան մուտքի բարավորը կազմել են սրբատաշ մի քանի քարերով, որոնց վրա փորագրված է եղել չորս տողանոց շինարարական արձանագրությունը: Ցավոք պահպանված հատվածներից կարելի է միայն դատել, որ այն վերաբերում է եկեղեցու կառուցմանը (Կարապետյան 1986, 87):

Նկ. 2 Եկեղեցու և մատուռ-դամբարանի ընդհանուր տեսքը արևմուտքից, լուս. Հ. Պետրոսյանի։

Նկ. 4 Եկեղեցու արևելյան ճակատը, լուս. Հ. Պետրոսյանի։

Նկ. 5 Եկեղեցու և գավթի ընդհանուր տեսքը, լուս. Հ. Պետրոսյանի։

Հաջորդ կառույցը երկհարկ մատուռն է (նկ. 6), որը  հետագայում կցվել է եկեղեցուն հյուսիսից, թերևս գավթի հետ միաժամանակ։ Կառուցված է շինարարական նույն տեխնիկայով և ոճով, ինչ եկեղեցին:   Առաջին հարկը հատակագծում ուղղանկյուն է և ունի արևմուտք-արևելք ձգվածություն:  Վերջինիս մուտքը, որին իբրև բարավոր է ծառայում 12-13-րդ դարերին բնորոշ զարդաձևերով անարձանագիր մի խաչքար,  արևմուտքից է՝ միանավ եկեղեցու մուտքի կողքին։ Մատուռի երկրորդ հարկը խիստ ավերված է։ Եկեղեցական կառույցներին կից նոր մատուռներ հիմնելը լայնորեն տարածված էր հատկապես 13-րդ դարի երկրորդ կեսին (Պետրոսյան, Կիրակոսյան, Սաֆարյան 2009, 30)։

Նկ. 6 Մատուռ-դամբարանի արևմտյան ճակատը, լուս. Հ. Պետրոսյանի։

Եկեղեցուն արևմուտքից հարել է քառակուսի հատակագիծ ունեցող գավիթը: Այն կառուցված է նույն կերպ, ինչ եկեղեցին և մատուռ-դամբարանը: Ներկայումս գավիթը ծածկ չունի: Այն ունի երկու մուտք. առաջինը և գլխավորը հարավային ճակատի արևմտյան անկյան մոտ է, իսկ երկրորդը՝ հյուսիսային ճակատի արևելյան անկյան մոտ (նկ. 7, 8): Գլխավոր մուտքի անկյունաքարերից մեկի վրա կա 12-13-րդ դարերին բնորոշ գրչությամբ հինգ տողանոց ընդարձակ արձանագրություն (նկ. 9). ‹‹Ես Աբուհսրամ միաբանեցա/ ս[ուր]բ ուխտիս եւ միաբանքս խոստ/ացան ի տարումն :Ա: աւր պատար/ագ իմ եղբաւրն Հազարոյ. անխ/ափան կատարեն›› (Կարապետյան 1986, 87): Մեսիս վանքում էր գտնվում և Վերին Խաչենի իշխան Գրիգոր Ա Ծարեցու (իշխել է մոտ 1224-1260 թվականներին, տե՛ս Պետրոսյան, Կիրակոսյան, Սաֆարյան 2009, 30) մի կարևոր արձանագրություն, որից պահպանվել էր․ «Ես Գրիգոր՝ որդի Դոփին և Հասանայ, որ տ[է]ր էի Չարաբերդոյ, Ականաբերդոյ, Ճխընկանից։ ։Յ։ (30) ամի Չարաբերդ տաճկին էր։ Ես զաւրութեամբ Ա[ստուծո]յ պահեցի զԱկանա…» (Հ. Պետրոսյանի դաշտային օրագրից)։ Ցավոք, 2020 թվականի մեր այցելության ժամանակ արձանագրասալը գտնել չհաջողվեց։

Նկ. 7 Գավթի արևմտյան մուտքը ներսից, լուս. Հ. Պետրոսյանի։

Նկ. 9 Գվաթի հարավային մուտքի արձանագիր եզրաքարը, լուս. Հ. Պետրոսյանի։

Նկ. 8 Գավթի հարավային մուտքը դրսից, լուս. Հ. Պետրոսյանի։

Գավթի հարավային կողմում՝ մի քանի մետր հեռու, պահպանվել է նաև երկու մասի բաժանված մի հսկա խաչքար հետևյալ արձանագրությամբ. ‹‹ՈԾԴ (1205) ես Գորգ կան(գ)նեցի խաչս եղբաւր իմոյ Իշխանիկի›› (Կարապետյան 1986, 87):  Սա վանքի ամենահին թվակիր արձանագրությունն է: Հաջորդ երկու խաչքարերը 1247 թվականի են. ‹‹Թ[վին] ։ՈՂԶ։ (1247) ես Խա… (յիշե)ցէք›› (նկ. 10) և  ‹‹Թի(ւ) ։ՈՂԶ։ (1247) ես Զաիր…›› (Կարապետյան 1986, 88): Գավթի պատերի մեջ նույնպես ագուցված են մի շարք խաչքարեր (նկ. 11-13)։

Նկ. 10 Արձանագիր խաչքար, լուս. Հ. Պետրոսյանի։

Նկ. 12 Գավթի հարավային պատի մեջ ագուցված խաչքարերը դրսից, լուս. Հ. Պետրոսյանի։

Նկ. 11 Գավթի արևմտյան պատի մեջ ներսից ագուցված խաչքարերը, լուս. Հ. Պետրոսյանի։

Նկ. 13 Գավթի հարավային պատի մեջ ագուցված խաչքարերը դրսից, լուս. Հ. Պետրոսյանի։

Վիճակը պատերազմից առաջ և հետո

Վանքը Արցախյան պատերազմների ժամանակ չի տուժել, այն կիսաքանդ էր արդեն 19-րդ դարում:

Գրականություն

  1. Բարխուտարեանց 1895-Բարխուտարեանց Մ., Արցախ, Բագու։
  2. Կարապետյան 1986-Կարապետյան Ս., Հաթերքի պատմաճարտարապետական հուշարձանները, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, N 5:
  3. Պետրոսյան, Կիրակոսյան, Սաֆարյան 2009- Պետրոսյան Հ., Կիրակոսյան Լ., Սաֆարյան Վ., Հանդաբերդի վանքը և նրա պեղումները, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Փրինթինֆո։
Մեսիս վանքը
Մեսիս վանքը
Մարտակերտի շրջան
Արցախ