Ամարասի վանքի խաչքարերը, սբ. Գրիգորիսի «տապանաքարն» ու արձանագրությունները

Ամարասի վանքն Արցախի ժամանակի ընթացքում ամենաշատ փոփոխությունների ենթարկված համալիրներից է: Նրա նախնական եկեղեցին, որ գոյություն ուներ արդեն 4-րդ դարի երեսնական թվականներին՝ Գրիգորիսի աճյունը հուղարկավորելիս, 5-րդ դարի վերջերին՝ նրա մասունքները հայտնաբերելիս, արդեն չկար: Գրիգորիսի մասունքարանի վերգետնյա հատվածը նույնպես ժամանակի ընթացքում ավերվել է: 17-րդ դարում նրա ստորգետնյա հատվածի վրա կառուցվել է գմբեթավոր եկեղեցի, որի տեղում 19-րդ դարի կեսերին կառուցվել է այժմյան եկեղեցին: 17-18-րդ դարերում կառուցվել են ներկա ամրոցը, տնտեսական կառույցները, որոնք փոփոխությունների են ենթարկվել նաև 19-րդ դարում: Արդյունքում ահետացել են վանքի գերեզմանոցը, հին կոթողների, տապանաքարերի ու արձանագրությունների գերակշիռ մասը:

Խաչքարերը

Ամարասի վանքից այսօր հայտնի են միայն երկու խաչքարեր: Դրանցից առաջինը, որ պահպանվել է ամբողջությամբ, անցած դարի 60-ական թվականներին տեղափոխվել է Կոլխոզաշեն գյուղ և կանգնեցված էր գյուղի սբ. Աստվածածին եկեղեցու բակում: Այն 11-րդ դարի դասական օրինակներից է (նկ 1):

Նկ․ 1 Ղազար կազմողի խաչքարը, լուս.՝ Հ. Պետրոսյանի:

Քառանկյուն խորանում պատկերված՝  եռաբլթակ երկատումներ ունեցող թևերով խաչը, տեղադրված է Գողգոթան խորհրդանշող աստիճանավոր բարձունքի վրա և շրջապատված է եզրագոտում և խաչի ներքին թևի երկու կողմերում տեղադրված լուսային նշաններով: Հատուկ նշելի են քիվի և խաչի վերնամասի պտղային (խաղողի ողկույզներ ու նռան քանդակներ) ձևավորումները և խաղողի ողկույզները վայելող թռչունների քանդակները (նկ. 2):

Նկ․ 2 Ղազար կազմողի խաչքարի վերնամասը, լուս.՝ Հ. Պետրոսյանի:

Բայց հատկապես ուշագրավ է նրա արձանագրությունը, որը հայտնում է նաև խաչքարի ու այն կերտող վարպետի անունները՝ «Ս[ուր]բ Ա[ստուա]ծ/ած/ին: Ի թվականիս Հաոց :ՇԽ: (1091 թ.) էր: Ես Աբրէհամ երէց կանգ/նեցի. զիս յաղաւթս յիշել ի Տ[է]ր:/ Ես Ղազար կազմեցի. զիս յիշեցէք ի Քս ի Տր/» (նկ. 3): Նկատենք, որ Արցախի, Ուտիքի և Բուն Աղվանքի արձանագրություններում բացառապես օգտագործվում է Հայոց թվականը, ինչը Հայ և Աղվանից եկեղեցիների նաև տոմարական միասնության ապացույցն է:

Նկ․ 3 Ղազար կազմողի խաչքարի արաձանագրությունը, լուս.՝ Հ. Պետրոսյանի:

Ամարասից մեզ է հասել նաև 1205 թվականի մի խաչքարի վերնամասը, դրված ներկա  եկեղեցու հյուսիսային պատում ներքուստ՝ որպես հարդարանք (նկ 4):

Խաչքարից պահպանվել է միայն կոթողի ներքնամասը` ուղղահայաց եզրագոտիների հատվածով, պատկերաքանդակով և արձանագրությամբ: Նախապես այն պատված է եղել սվաղի հաստ շերտով, որի անվարժ հեռացման հետևանքով քանդակներն ու արձանագրությունը բավականին վնասվել են: Խաչքարի բուն հորինվածքի մասին կարելի է դատել միայն եզրագոտիների մնացորդներով, որոնք պատկերում են Արցախի 12-13-րդ դդ. խաչքարերում լայն տարածում գտած մեանդրային շղթա, որի ելուստներն ավարտվում են նռան պտուղներով: Ընդ-որում, պահպանված քանդակահատվածում նռները տեղադրված են այնպես, որ տպավորություն է ստեղծվում, թե պատկերաքանդակում ներկայացված անձինք գտնվում են պտուղներով ծանրաբեռնված նռնեների հովանու ներքո: Այս քանդակները մոտ զուգահեռներ ունեն Բռիեղցի վանքի խաչքարերի հետ, որոնց նույնպես բնորոշ է նռան պտուղների տեղադրումը հորինվածքի համարյա բոլոր մասերում, այն դեպքում, երբ դասական խաչքարային հորինվածքում նռները՝ խաղողի ողկույզների նման, զբաղեցնում են հորինվածքի վերնանկյունները:

Նկ․ 4 1204 թ. խաչքարը, լուս.՝ Հ. Պետրոսյանի:

Նռան պտուղների պատկերումը լայնորեն տարածված էր խաչքարային արվեստում: Ներկայացման հաճախախականությամբ այս մոտիվը կարող է զիջել միայն խաղողի ողկույզներին: Ինչպես ցուցում է մանրամասն քննությունը, նռան պտուղները խաչքարային հորինվածքում մի դեպքում խաղողի նման կապվում են գինի-արյան ժողովրդական և քրիստոնեական խորհրդաբանության հետ: Մի այլ դեպքում դրանք ներկայացնում են արտաքինի՝ («դառը կեղև») և ներքինի («քաղցր հատիկներ») անհամապատասխանության քրիստոնեական ընկալումը, երրորդ դեպքում դրանք կարող էին ուղղակի խորհրդանշել այգային-դրախտային միջավայրը, ընկալումներ, որոնք լիովին համահունչ են խաչքարային հորինվածքի փրկագործական իմաստաբանությանը (Պետրոսյան 2008, էջ 349, 352):

Պատկերաքանդակը ներկայացնում է գահավորակներին բազմած երկու տղամարդկանց, որոնց գինի է մատռվակում նրանց առջև կանգնած պատանին: Բոլոր երեք կերպարների զգեստն (ծնկներից ներքև ավարտվող լայն չուխա, զարդարուն եզրակապերով լայն գոտի) ու գլխարկները (կոնաձև հենք, գնդաձև ելուստներ և հենքի սուր եզրերից  մինչև ուսերն իջնող «հյուսքեր») ներկայացնում են տղամարդկային հագուստի` 12-13-րդ դդ. ամենատարածված տիպը, որը հարմար էր հատկապես ձիավարության համար և ռազմի դաշտում: Մանկական հագուստի սկզբունքային նույնականությունը մեծահասակների հագուստին նման հորինվածքներում ցուցում է այս հանդերձային համալիրի սկզբունքային վարկային-նշանային դերը: Գինու մատռվակումն ու ըմպումը (պատանին աջ ձեռքում բռնել է գինու սափորը, բազմած տղամարդիկ մի-մի գավաթներ ունեն) նման հանդիսավոր-ծիսականացված տեսարաններում, ինչպես կարելի է փաստել մանրամասն պատկերագրական և իմաստաբանական քննությամբ, խարսխվում է այն հիմնարար ընկալման վրա, որը գինու ծիսականացված ըմպումը համարում էր աստվածային էությանը հաղորդակցվելու և դրանով անմահություն ձեռք բերելու կատարյալ միջոց: Մյուս կողմից, մեծահասակների բազմած դիրքը և պատանու տեղադրումը հորինվածքի կենտրոնում հիմք են տալիս ենթադրելու, որ գործ ունենք այսպես կոչվող «ընտանեկան դիմանկարի» հետ` տարածված մի թեմա Արցախի խաչքարային քանդակում, որի հիմնական նպատակն էր ներկայացնել հանգուցյալներին ընտանեկան գուրգուրանքի մթնոլորտում (Պետրոսյան, Երանյան 2022, 41-42):

Խաչքարային արձանագրությունը, թեև բավականին խաթարված վիճակում է, սակայն հնարավոր է վերականգնել: Այն հայտնում է. «Թիւն :ՈԾԴ: (1205). զԳ/ործողս եւ Ան/այսերս յ[իշե]ց[ե]ք յաղա[ւթս]»: Ինչպես տեսանք, Ամարասի 1091 թ. խաչքարում խաչքարագործ վարպետն իրեն կոչում է կազմող: Հրապուրիչ է ենթադրել, թե այստեղ էլ գործ ունենք վարպետի «գործող» կոչման հետ: Սակայն արձանագրության կառուցվածքն ավելի հավանական է դարձնում ի դեմս Գործողի և Անայսերի տեսնել այն անձանց անունները, ում նվիրված է խաչքարը և որոնք ներկայացված են պատկերաքանդակում:

Սուրբ Գրիգորիսի «տապանաքարը»

Առանձնակի է կանգնած սուրբ Գրիգորիսի «տապանաքարը» (նկ. 5, 6): Ինչպես նշել ենք (Ամարասի սբ․ Գրիգորիսի մասունքարանը - Monument Watch) Գրիգորիսի մասունքների հայտնաբերման նկարագրության մեջ որևէ տապանաքար չի հիշատակվում: Նրա մասունքները գտնում են հողի մեջ, բաժանում, և մի մասն էլ թողնում են այդ առիթով կառուցած մասունքարանում, ամենայն հավանականությամբ, հատուկ պահարանում: Գրիգորիսի «տապանաքարը» պատրաստվել է 19-րդ դարի վերջին, ինչպես արձանագրությունն է հայտնում. «Արձանաքարս սրբոյն Գրիգորիսի աշխատութեամբ ճարտարապետ Միքայել Տէր Իսրաէլեանց Շուշեցւոյ ի յիշատակ կենդանեաց եւ ննջեցելոց իւրոց: Ի 1889 ամի 1 նոյեմբերի» (Լալայան 1897, 38): Այն սեղանաձև ծավալով սալ է, վերին երեսին պատկերված են հայրապետական վեղարը, գավազանն ու խաչը, դրանից ներքև և հարավային կողին ընդարձակ արձանագրությունը, որն ավելի ներկայացնում է սրբի մասին ձևավորված ավանդական պատումը.   «Տամպարան ս[ր]բ[ո]յն Գրիգորիս/ Աղուանից կաթողիկոսի, թոռին (եւ)/ ս[ր]բ[ո]յն Գրիգորի լուսավորիչի Պարթևի/: Ծնեալ :ՅԻԲ: - 322, օծեալ :ՅԽ: – 340 եւ նահատակեալ :ՅԽԸ: – 348՝ Սանեսան թա/գաւորէն ի Վատնեան դաշտի մերձ ի Դերբենդ, բերեալ յԱմա/րաս զս[ուր]բ նշխարս ձեռնասուն սարկաւագաց նորին Արցախունի»: Հին տապանաքարը 1990 թվականին ջարդել են ադրբեջանցի օմոնականները, երբ վանքն անցել էր նրանց հսկողության տակ: 2000-ական թվականներին պատրաստվել է կրկնօրինակը և դրվել մասունքարանում:

Նկ․ 5 Սուրբ Գրիգորիսի հին «տապանաքարը», 1889 թ., ջարդուփշուր է արվել ադրբեջանական օմոնի կողմից, լուս․՝ Հ․ Պետրոսյանի:

Նկ․ 6 Սուրբ Գրիգորիսի նոր «տապանաքարը», լուս.՝ Հ. Պետրոսյանի:

Այլ արձանագրություններ

Վանքի բնակելի կառույցների և նրանցից հետագայում ընկած սալերի վրա պահպանվել են մի շարք շինարարական-հիշատակային արձանագրություններ: Սենյակներից մեկի մուտքի վերնասալին կարդում ենք,  «Յ[իշ]ատակ է... [առ[աջնորդ/ ...թիմիս ( ի) Քասբար վարդապետին/ :ՌՃՁԸ: (1740) թվին» (նկ. 7):

19-րդ դարի վերջի մի քանի արձանագրություններ հայտնում են սենյակների վերանորոգումների մասին: Կառույցներից մեկի արձանագրությունը հայտնում է. «Շուշեցի տիկին Սոփիա/ խանում Յովսեփեանց/ ի յիշ[ա]տ[ա]կ հոգոյ ... ետ/ նորոգել զոյգ սենեակս/. 1890 ամի 25 ն[ոեմբեր]» (նկ. 8): Մի այլ արձանագրություն հետևյալն է. «Վերանոր[ո]գութի[ւ]ն տանց ս[ու]րբ/ տաճարիս եւ յարտաքինն է :Ե:  (5) սենեկաց/ եղե[ւ] արդեամբ պարոն Յովհաննիսի/ Քամալեանց գիշեցուց ի յիշատ/ակ ծնողաց եւ յարւշատութ/իւն սիրելեաց իւրոց. յամի 1897» (նկ. 9): Վանքի տարբեր կառույցների պատերին պահպանվել են նաև տարբեր այցելուների համառոտ գրությունները. «Սուրբ Ամարաս», «Ի վանս Ամարաս» (նկ. 10, 11) և այլն:
Ուշագրավ է սալերից մեկի վրա փորագրված արձանագրությունը, որը երևի Ամարասում ավանդաբար Մեսրոպ Մաշտոցին վերագրվող դպրոցի «հիշողություններից» է. «Դաս. ա, բ, գ, դ» (նկ. 12): Նշենք նաև հարավային մեծ դահլիճի առաստաղին սվաղով արված արձանագրությունը, ուր կարելի է տարբերակել միայն «Ա[ստուա]ծ որդի» բառակապակցությունը (նկ. 13):

Նկ․ 7 Քասբար վարդապետի արձանագրությունը, լուս.՝ Հ. Պետրոսյանի:

Նկ․ 10 Այցելուների հիշատակագրերից, լուս.՝ Հ. Պետրոսյանի:

Նկ․ 8 Սոփիայի արձանագրությունը, լուս.՝ Հ. Պետրոսյանի:

Նկ․ 11 Այցելուների հիշատակագրերից, լուս.՝ Հ. Պետրոսյանի:

Նկ․ 9 Հովհաննես Քամալյանցի արձանագրությունը, լուս.՝ Հ. Պետրոսյանի:

Նկ․ 12 Հայոց այբուբենը, լուս.՝ Հ. Պետրոսյանի:

Նկ․ 13 Մեծ դահլիճի արձանագրությունը, լուս.՝ Հ. Պետրոսյանի:

Գրականություն

  1. Լալայան 1897 - Լալայեան Ե․, Վարանդա, Ազգագրական հանդես, Բ գիրք, Թիֆլիս։
  2. Պետրոսյան 2008 – Պետրոսյան Հ., Խաչքար. ծագումը, գործառույթը, պատկերագրությունը, իմաստաբանությունը, Երևան, Փրինթինֆո:
  3. Պետրոսյան, Երանյան 2022 – Պետրոսյան Հ., Երանյան Ն., Արցախի կոթողային մշակույթը, Երևան, Անտարես:
Ամարասի վանքի խաչքարերը, սբ. Գրիգորիսի «տապանաքարն» ու արձանագրությունները
Ամարասի վանքի խաչքարերը, սբ. Գրիգորիսի «տապանաքարն» ու արձանագրությունները
Մարտունու շրջան
Արցախ